การวัดประสิทธิผลโครงการพักชําระหนี้จากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของธนาคารออมสิน จังหวัดนครศรีธรรมราช