ในการกู้ยืมเงินออนไลน์ ผู้ต้องการหาเงินกู้จะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อระบุจำนวนเงินที่ตนเองต้องการกู้ยืม