การพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านตามความสมัครใจ (พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลา1ปี ชำระดอกเบี้ยปกติ)

สำหรับกองทุนหมู่บ้านดาวโหลดแบบรายงาน พร้อมแนวทางการชำระหนี้ ปี2564

ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ผ่อนคลายภาระการพักชำระหนี้ที่มีกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถนำเงินส่วนตัวดังกล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และหนี้นอกระบบ โดยให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักชำระหนี้ หรือลดภาระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนจำเป็นตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด  กองทุนหมู่บ้านสามารถติดต่อรับทราบแนวทางได้จากอำเภอ /เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ โดยกองทุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

                        กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ สทบ.กำหนดไฟล์ข้างล่าง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักชำระหนี้ตามคาวมสมัครใจ ทั้งกองทุนหมุ่บ้านและสมาชิกองทุนหมู่บ้าน พักเงินต้น 1 ปี ดอกชำระปกติ และให้รายงานข้อมูลให้อำเภอ ดังนี้

                            1. รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการบันทึกลง Excel ตามแบบ 2/1 ส่งเป็นไฟล์

                            2. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีมติให้พักชำระหนี้ 

                            3. สำเนาระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ว่าด้วย การพักชำระหนี้  
ดาวน์โหลด​การพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านตามความสมัครใจ (พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลา1ปี ชำระดอกเบี้ยปกติ)

สำหรับกองทุนหมู่บ้านดาวโหลดแบบรายงาน พร้อมแนวทางการชำระหนี้ ปี2564

ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ผ่อนคลายภาระการพักชำระหนี้ที่มีกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถนำเงินส่วนตัวดังกล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และหนี้นอกระบบ โดยให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักชำระหนี้ หรือลดภาระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนจำเป็นตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด กองทุนหมู่บ้านสามารถติดต่อรับทราบแนวทางได้จากอำเภอ /เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ โดยกองทุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ สทบ.กำหนดไฟล์ข้างล่าง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักชำระหนี้ตามคาวมสมัครใจ ทั้งกองทุนหมุ่บ้านและสมาชิกองทุนหมู่บ้าน พักเงินต้น 1 ปี ดอกชำระปกติ และให้รายงานข้อมูลให้อำเภอ ดังนี้

1. รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการบันทึกลง Excel ตามแบบ 2/1 ส่งเป็นไฟล์

2. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีมติให้พักชำระหนี้

3. สำเนาระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ว่าด้วย การพักชำระหนี้
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและแนวทางการพัฒนาและนี่ได้ที่
​                       
Surin​village​fund.wordpress.com

หรือติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมล์
Surin​village​fund@outlook.co.th
เข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat
“(สทบ.สาขา7)​กรรมการกองทุนหมู่บ้าน​ ปรึกษา​ สทบ.” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้