Loading

Young Learners English Camp
พิงกุส์ อิงลิช

เงื่อนไข

    **รอบที่ 1 วันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 ตอน Roman Empire ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 9.30-15.30 น. ** .......

ทุกปิดเทอม Pingu’s English School จะมีค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สำหรับในครั้งนี้ จะทำกิจกรรมในตอนที่ชื่อ Roman Empire และ South Pole Adventure กิจกรรมนี้เด็กๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น เล่นเกม ทำศิลปะ ทำอาหาร ฯลฯ พร้อมได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังเข้มข้นด้านวิชาการด้วยการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล Cambridge English: Young Learners และรับประกาศนียบัตรจาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ กิจกรรมภายในค่าย - Indoor and outdoor activities: Various fun-filled activities to strengthen children's confidence in using English. - Arts & Crafts: Creative artworks which are related to particular camp themes. - Games: Different games to develop English skills and to improve critical thinking as well as problem solving skills. - Official English assessment test: Cambridge Young Learners English (YLE) from UK. - Cooking: DIY special dish. - And many more ... Pingu’s English School (โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ) สอนภาษาสำหรับเด็ก โดยพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” และสื่อมัลติมีเดีย ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ พร้อมกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีพหุปัญญา ตลอดจนการวัด และประเมินผลด้วย Cambridge English: Young Learners ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

เวลาทำการ

เปิดทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ 9.30-15.30 น

เบอร์โทรติดต่อ

081 958 0085

ที่อยู่

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

ไม่สามารถยกเลิกกิจกรรมนี้ได้หลังจากทำการจองไปแล้ว

No reviews yet

เริ่มต้น ฿ 5275
ราคาปกติ
5600

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้

เริ่มต้น ฿ 5275

ราคาปกติ 5600

จองตอนนี้

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้
Snow